Trefwoorden

A

- Appendix : -aanvulling -addendum -bijlage -bijvoegsel

- Antisemitisme: Discriminatie van Joden gebaseerd op hun etniciteit of religie

- Adagium: credo, motto, spreuk

B

- Bufferzone: Een gebied dat twee andere gebieden van elkaar gescheiden houdt

C

- Concentrisch: Met een gemeenschappelijk middelpunt, het zich gelijkmatig in ale richtingen uitbreiden van een bepaald centrum

- Civil society: burgermaatschappij, het is een aanduiding van organisaties of instituties buiten de sfeer van de overhead, de markt en de verbanden van familie en vrienden. Mensen maken er vrijwillig deel van uit

- Coherente - co•he•rent bn; samenhangend

D

- Discrepantie - dis•cre•pan•tie de; tegenstrijdigheid / verschil

E

- Emancipatie: Het streven naar gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid, eerlijkere maatschappelijke verhoudingen

F

- Frequentie: het aantal nieuwe justitiecontacten dat recidivisten hebben opgedaan na het verblijf in de inrichting

- Feminisme: Opkomen voor vrouwenbelangen, streven juridische en feitelijke opheffing na van maatschappelijke ongelijkheden tussen mannen en vrouwen.

G

H

- Halt-afdoening: Een sanctie buiten het strafrecht, voor minderjarigen, voor een beperkt aantal delicten

I

- Idealiter : als ideaal bezien -volmaakt gezien

- Intimidatie: iemands gedrag beïnvloeden door hem angst aan te jagen.

J

K

L

M

- Merites : verdiensten

N

O

- Ots: Object Transaction Service, ondertoezichtstelling

- Ontzuiling: Zich niet meer houden aan de voorschriften van de eigen levensbeschouwelijke groep en het deelnemen aan organisaties van buiten de eigen zuil

P

- Prevalentie: een deel van een groep dat opnieuw in aanraking komt met justitie

- Prognose: recidivemeting aan de hand van sekse, leeftijd bij uitstroom, leeftijd bij eerste veroordeling, etniciteit, aantal eerdere veroordelingen en type delict

- Participatie: Actieve deelname

- Pluriformiteit: Veelvormigheid

- Perceptie - per•cep•tie de; waarneming

Q

- Qualitate qua: Latijn voor “in de hoedanigheid van”, de uitdrukking kan gebruikt worden om aan te geven dat vanuit een bepaalde rol of functie gehandeld wordt

R

- Recidive: het opnieuw plegen van een misdrijf waarop het OM of de rechter met een geldige afdoening heeft gereageerd

- Recidivemonitor: langlopend proces waarin jaarlijkse metingen worden verricht onder verschillende daderpopulaties

- Recidivereductie: een afname van recidive

- Reclassering: Terug geven van een plaats in de maatschappij

S

- Steaming is een vorm van geweld die een groep personen over een individuele persoon uitoefent. Gewoonlijk zijn zowel de daders als de slachtoffers jongeren, vooral jongens.

- Stratificatie : de classificatie van gegevens(zoals bijv.vroegere of huidige schuldvorderingen)volgens orde van grootte.

- Survey-onderzoek: Het gaat om onderzoek waarbij op systematische wijze vragen worden gesteld aan een (vaak groot) aantal mensen. Die vragen meten meningen, motieven, gedrag of andere kenmerken van die mensen. Met de antwoorden kunnen vervolgens de karakteristieken van een groep mensen in kaart worden gebracht.

- Survivalanalyse: een techniek die rekening houdt met verschillend in de observatietermijn.

- Seksisme: Het vellen van een waardeoordeel op grond van iemands geslacht

T

U

V

- Vermeende kennis : gewaand, verondersteld, imaginair, zogenaamd

- Vermogensdelict: delict tegen iemands eigendom of bezit (oplichting, fraude, diefstal)

- Veiligheidsparadox: Dit zijn meningen van mensen die tegenstrijdig zijn.
vb: mensen voelen zich steeds meer onveilig, maar eigenlijk is het niet echt onveiliger.
Mensen willen steeds meer privacy, maar toch willen ze meer controle over hun veiligheid.

W

X

Y

Z

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License