Organisaties

Organisaties Hendrik

  • Het Nederlandse Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Organisaties Gunther

  • Binnenlandse Zaken
  • Justitie
  • Gemeente
  • GAS Mederwerkers
  • Politie

Organisaties Hanne

organisatie

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) wil een toonaangevend wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum zijn voor het brede veld van Justitie.

1.Opdracht
De organisatieregeling van het Ministerie van Justitie meldt inzake de opdracht van het WODC:
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is belast met het verrichten van onderzoek en het doen verrichten van onderzoek, het adviseren over voorgenomen beleidsprogramma’s en te voeren beleid en te verrichten onderzoek alsmede het verspreiden van binnen het WODC aanwezige kennis op het terrein van Justitie en met de documentatie van (sociaal-)wetenschappelijke publicaties.

2.Kerntaken
Om de missie te realiseren, biedt het WODC producten en diensten aan op het gebied van onderzoek, advisering en kennisverspreiding. Hierna worden deze kerntaken nader gedefinieerd.

Onderzoek
Planning, uitvoering en productie van onderzoek door eigen interne onderzoekers en door externe onderzoeksinstituten, veredelen van bijeengebrachte kennis en subsidiëren van initiatieven waarmee elders kennis wordt geproduceerd of verspreid.

Advisering
Adviseren over brede beleidsrelevante kwesties vanuit onderzoeksperspectief, in het bijzonder onderzoeksadvisering en wetenschappelijke ondersteuning bij de beantwoording van beleidsvragen, Kamervragen en wat dies meer zij over de mogelijke betekenis van wetenschappelijke inzichten voor het beleid.

Kennisverspreiding
Bijeenbrengen van kennis (reactief en pro-actief t.b.v. het kennisfonds), kennisborging en kennisbuilding, het verstrekken van kennis in de vorm van datamateriaal en documentaire informatie, het verzorgen van (wetenschappelijke) publicaties, presentaties en deelname van WODC-experts aan allerlei externe verbanden.

3.Klanten
Het WODC onderscheidt de volgende interne en externe klanten:
Interne klanten:
• de departementsleiding;
• de beleidsambtenaren;
• afdelingshoofden;
• vertegenwoordigers van relevante uitvoerende diensten van het departement.
Externe klanten:
• (universitaire en (semi-)commerciële) onderzoekers;
• ambtenaren van andere overheidsorganisaties;
• politici en politieke partijen;
• juridische beroepsuitoefenaren;
• leden van de rechterlijke macht;
• het Openbaar Ministerie;
• agentschappen en zbo’s ‘van‘ Justitie;
• docenten en studenten van universiteiten;
• hogescholen en buitenlandse contacten.

statistieken

Organisaties Jan-Willem

Organisaties Ilse

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License