Onderwerpsverkenning

De deur gewezen:'Ervaringen van allotchtone jongeren met discriminatie in het Haagse uitgaansleven'

Referentie

KOMEN M. De deur gewezen: ervaringen van allochtonen jongeren met discriminatie in het Haagse uitgaansleven. In: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, jg. 7/8, nr. 60, 2006

Context

Ik heb gekozen om een artikel te bespreken uit het maandblad 'Maandblad Geestelijke volksgezondheid'. Dit betreft 'De deur gewezen: Ervaringen van allochtone jongeren met discriminatie in het Haagse uitgaansleven'

Auteur

Dr. M.M. Komen (1962) is lector Jeugd en Opvoeding aan de Haagse Hogeschool en werkzaam als senior onderzoeker Criminologie bij het Willem Pompe Institituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Structuur

A: Er wordt gebruik gemaakt van verschillende ondertitels. Deze zijn: 'Discriminerend deurbeleid', 'Er is hier wel veel, alleen je komt er niet overal in', 'Ruzie maken of rustig blijven', 'Machteloosheid' en 'Discussie'.
B: Het artikel is logisch opgebouwd. In de inleiding wordt omschreven wat de doelen van uitgaan zijn. Hierna volgt de probleemstelling nl. dat allochtonen vaak geweigerd worden. In de ondertiteltjes worden er vooral getuigenissen van allochtone jongeren aangheaald. Het artikel wordt afgerond met een besluit, dit wordt 'Discussie' genoemd.
C: Er worden geen voetnoten gebruikt. Verwijzingen naar de gebruikte bronnen zijn achteraan te vinden bij 'Literatuur'.

Vorm van artikel

zie artikel

Lijsten

Interessante bronnen:
Duyvestijn, J. Uitgaansgeweld, oorzaken en preventie, Parnassia & More, Den Haag, 2004

GRAS, M. e.a. Een schijn van kans. Twee empirische onderzoekingen naar discriminatie op grond van handicap en etnische afkomst, Gouda Quint, Arnhem, 1996

JUNGER-TAS, J., TERLOUW, G-J., KLEIN, M.W. Delinquent behaviour among Young people in the western World. First results of the international self-report delinquency study, Kuyler Publications, Amsterdam, 1994

Specialisten:
Van Bottenburg & Heilbron
Duyvestijn
Van Gelder, Reinerie & Burger
Gras
Junger-Tas, Terlouw & Klein
Khemiri
Vollebergh

Organisaties:
Bureau Discriminatiezaken Den Haag.

Moeilijke woorden:
Expliciet: Uitdrukkelijk
Impliciet: Onuitgesproken
Etniciteit:Gevoel van onderlinge verbondenheid tussen de leden van een etnische groep op basis van ras, cultuur, taal, religie, nationaliteit en uiterlijke kenmerken; het hangt sterk samen met een concrete maatschappelijke en culturele context

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License