Ilse onderwerpsverkenning

Referentie

BOUTELLIER H. Waarom maatschappelijk werk zich met veiligheid moet bezighouden. Toename criminaliteit en onveilig gevoel., In: Maatwerk, jaargang 10 (2003), nr. 6, p. 4-10.

Context
Mijn artikel komt uit het tijdschrift Maatwerk, dit is een vakblad voor maatschappelijk werk.
In het artikel wordt aangehaald dat de veiligheid issue steeds belangrijker wordt in onze maatschappij. Hans Boutelier streeft voor een sterker preventief beleid en hierin speelt het maatschappelijk werk een zeer belangrijke rol.

Auteur

 • Het artikel werd geschreven door Hans Boutellier.
 • Op het einde van het artikel staat een korte uitleg over Hans Boutellier. Hij is sinds 1 augustus 2003 algemeen directeur van het Verwey-Jonker instituut. Hij was eerder verbonden aan het ministerie van Justitie en aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
 • Na verdere opzoekingen ben ik nog te weten gekomen dat hij bijzonder hoogleraar politie- en veiligheidsstudies is aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
 • Hans Boutellier heeft verschillende boeken geschreven:
  • In onze catalogus vond ik deze terug:
   • Bron: BOUTELLIER H. Meer dan veilig: over bestuur, bescherming en burgerschap, Boom juridische gegevens, Den haag, 2005, 41 p.
  • Op het net las ik nog over 2 andere boeken van Hans boutellier:
   • Solidariteit en slachtofferschap: De morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur (1993)
   • De veiligheidsutopie: Hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf (2002)
  • Anders heeft Hans Boutellier nog enkele Artikels geschreven in verschillende tijdschriften:
   • enkele vb uit onze bibliotheek:
    • BOUTELLIER H. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving: een kwantitatieve studie onder inwoners van Amsterdam., In: Tijdschrift voor Veiligheid, jaargang 7 (2008), nr. 3, p. 34-52.
    • BOUTELLIER H. Kijken achter de cijfers: de ontwikkeling van een criminogeniteitsmonitor ., In: Tijdschrift voor Veiligheid, jaargang 6 (2007), nr. 2, p. 3-15.
    • BOUTELLIER H. Koersen op een minister van jeugd: de kern van het jeugdbeleid is dat de kern ontbreekt, In: Jeugd en co: voor professionals in de jeugdsector, jaargang 11 (2006), nr. 7, p. 28-30.
    • BOUTELLIER H. Het conservatieve sentiment: over de sociale sector en het verlangen naar sociale orde, In: Tijdschrift voor sociale vraagstukken, jaargang 58 (2004), nr. 9, p. 6-11.
    • BOUTELLIER H. Koersen op een minister van jeugd: de kern van het jeugdbeleid is dat de kern ontbreekt, In: Jeugd en co: voor professionals in de jeugdsector, jaargang 11 (2006), nr. 7, p. 28-30.

De structuur

 • Mijn artikel is 7 pagina’s lang en het heeft een korte inleiding. De verdere tekst wordt onderverdeeld in 7 subtitels. Deze zijn:
 1. Hoogste score
 2. Subjectieve beleving
 3. Strafunits
 4. Concentrisch model
 5. Probleemgericht
 6. Afstandelijke betrokkenheid
 7. Normatief
 • Het artikel kent een duidelijke structuur. Het is logisch opgebouwd en op het einde wordt alles nog eens kort samengevat.
 • De bronnenlijst bevindt zich op het einde van het artikel. Ik vind dit niet zo handig omdat je niet direct ziet welke bronnen zijn gebruikt voor welke stukken tekst.

Lijsten

Interessante bronnen

 • ACHTERHUIS H. De markt van welzijn en geluk. Baarn: Ambo, 1983.
 • COMMISSIE G. Van antwoord naar vraag: Een nieuw zicht op jeugdzorg. Eindrapport adviescommissie. Wet op Jeugdzorg. Den Haag: Ministeries van Justitie en VWS, 1999.
 • HULS, SCHREUDERS e.a. Criminaliteit en rechtshandhaving 2000: Ontwikkelingen en samenhangen. Den Haag: CBS/WODC, 2001.
 • NIJNATTEN C. Het gezicht van gezag: Visies op gezagsrelaties. Amsterdam/Meppel: Boom, 1995.
 • NIJNATTEN C. Bij nader toezien: 75 jaar onder toezichtstelling. Den Haag: Ministerie van Justitie, DPJR, 1997.

Organisaties

 • De raad voor Kinderbescherming: In het geval dat de ontwikkeling van een kind in gevaar komt, moet de overheid ingrijpen als de situatie van het kind onvoldoende verbetert. De Raad voor de Kinderbescherming, een onderdeel van het ministerie van Justitie, voert die taak uit.

Onderzoekers, wetenschappers, specialisten

 • Huls
 • Schreuder
 • Achterhuis
 • Van Nijnatten

Moeilijke woorden

 • Reclassering: Terug geven van een plaats in de maatschappij.
 • Qualitate qua: Latijn voor “in de hoedanigheid van”, de uitdrukking kan gebruikt worden om aan te geven dat vanuit een bepaalde rol of functie gehandeld wordt.
 • Emancipatie: Het streven naar gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid, eerlijkere maatschappelijke verhoudingen.
 • Participatie: Actieve deelname.
 • Initimidatie: iemands gedrag beïnvloeden door hem angst aan te jagen.
 • Seksisme: Het vellen van een waardeoordeel op grond van iemands geslacht.
 • Antisemitisme: Discriminatie van Joden gebaseerd op hun etniciteit of religie.
 • Feminisme: Opkomen voor vrouwenbelangen, streven juridische en feitelijke opheffing na van maatschappelijke ongelijkheden tussen mannen en vrouwen.
 • Veiligheidsparadox: Dit zijn meningen van mensen die tegenstrijdig zijn. vb: Mensen voelen zich steeds meer onveilig, maar eigenlijk is het niet echt onveiliger of mensen willen steeds meer privacy, maar toch willen ze meer controle over hun veiligheid.
 • Ontzuiling: Zich niet meer houden aan de voorschriften van de eigen levensbeschouwelijke groep en het deelnemen aan organisaties van buiten de eigen zuil.
 • Pluriformiteit: Veelvormigheid
 • Adagium: credo, motto, spreuk
 • Halt-afdoening: Een sanctie buiten het strafrecht, voor minderjarigen, voor een beperkt aantal delicten.
 • Concentrisch: Met een gemeenschappelijk middelpunt, het zich gelijkmatig in alle richtingen uitbreiden van een bepaald centrum.
 • Civil society: burgermaatschappij, het is een aanduiding van organisaties of instituties buiten de sfeer van de overhead, de markt en de verbanden van familie en vrienden. Mensen maken er vrijwillig deel van uit.
 • Bufferzone: Een gebied dat twee andere gebieden van elkaar gescheiden houdt.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License