Hanne Synthese

Synthese van het artikel: Recidive na de Glen Mills School. Kan een groepsgerichte aanpak verdere criminaliteit bij jeugdigen voorkomen?

De, in januari 1999 opgerichte, Nederlandse Glen Mills School (GMS) begeleidt en behandelt normaal begaafde jongens vanaf 14, die crimineel gedrag vertonen in groepsverband.
Het WODC heeft in opdracht van het ministerie van Justitie een recidivemeting uitgevoerd. De resultaten laten zien dat ex-leerlingen na vertrek uit de inrichting opnieuw in aanraking kwamen met justitie n.a.v. het plegen van een misdrijf.
De GMS is ongeveer even succesvol in termen van recidivepreventie dan de aanpak in justitiële jeugdbehandelinrichtingen (JJI-behandel).
Het doel van deze school is om meer verantwoordelijkheid te krijgen.
Er zijn twee uitgangspunten van de school: de eerste is dat mechanismen die binnen een groep tot sociaal delinquent gedrag leiden, ook positief gedrag kunnen opleveren. Het tweede uitgangpunt is dat criminaliteit de uitkomst is van een groepsproces.

INHOUDSTAFEL:
1. Inleiding
2. Eerder onderzoek
3. Methode
Onderzoeksgroep
Procedure
Operationalisering van recidive
Verwachte recidive
4. Resultaten
Achtergrondkenmerken
Prevalentie van recidive
Recidivefrequentie
5. Conclusie en discussie

Klik hier om naar mijn onderwerpsverkenning te gaan
Klik hier om mijn powerpoint te bekijken
Klik hier om meer informatie te vinden in verband met mijn artikel

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License